Woord van FICM

Graag willen we jullie hier op de hoogte houden van informatie allerhande die we krijgen van het bestuur van de FICM.


Veelal zijn dat interne berichten, informatie over geplande activiteiten, nieuwe firma's of diensten waarvan onze leden gebruik kunnen maken en waar we op vertoon van onze lidkaart vermindering genieten op herstellingen of aankoop van materialen.

Deze zijn al op enkele plaatsen in ons land te genieten maar vooral in het buitenland en daar gaan dan wel het meeste van onze reizen door en lopen we dus het meeste kans op problemen.


Deze service zit in de prijs van uw lidgeld uiteraard inbegrepen en om de lijst te raadplegen volstaat het hier te klikken.


Hieronder vinden jullie een omzendbrief van de nieuwe voorzitter van FICM dhr. Guet Claude.


Deze omzendbrief is opgesteld in de talen die binnen het internationale bestuur van FICM en op de vergaderingen gehanteerd worden nl, Frans en Engels.

Voor wie mocht moeilijkheden hebben met een van deze 2 talen hebben we er een vrije Nederlandse vertaling aan toegevoegd.Chers Amis membre de la F.I.C.M.,


Cette une période très spéciale que nous venons de vivre dans chacun de nos pays avec le confinement prolongé, cette année 2020 n’est décidément pas comme les autres.


Nos clubs qui sont rappelons le gérés par des équipes de bénévoles et avec des moyens limités et non commerciaux ont beaucoup de peine à prendre des engagements financiers sans connaître l’évolution de la situation.


C’est pour cela qu’à ce jour nous n’avons pas de projet confirmé pour l’Euro C.C. 2021.


En effet, malheureusement les Espagnols ont décidé de ne pas reporter leur organisation de cette année et vu la situation actuelle, les Allemands ne pourront concrétiser leur projet initial.


Toutefois, soyez certains que vos administrateurs au sein de la Fédération font un maximum pour envisager l’avenir et organiser des retrouvailles internationales dès que possible.


Je vous rappelle que la F.I.C.M. ne se limite pas à coordonner des » Euro C.C. » organisés par ses clubs affiliés.


Tout au long de l’année, et cela depuis sa création il y a plus de 40 ans, elle œuvre auprès des
Instances publiques pour défendre les droits des Motorhomistes internationaux. Nous travaillons aussi à l’ouverture vers d’autres pays et d’autres clubs.


Il faut vous préciser que notre mode de loisir regroupe plus de 2 millions d’utilisateurs en
Europe actuellement.


La F.I.C.M. est la seule Fédération 100% Motorhomes qui défend les droits des Motorhomistes
de toute l’EUROPE.


Depuis juillet 2019, la F.I.C.M. est en partenariat avec l’ADAC (Allgemeiner Deutscher AutomobilClub e.V.), l’ÖAMTC ((Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) et l’ECF (European Caravan Federation).


Actuellement, les équipes déposent des projets et œuvrent notamment au niveau de la Communauté Européenne, pour l’adaptation du permis B jusqu’à 4,5 T, pour une véritable harmonisation des réglementations, pour une charge utile de 500Kg minimum, les normes anti-pollution ... etc ....


Au niveau des Ligues, Fédérations et Clubs, des résultats concrets voient le jour grâce au travail
régulier des bénévoles (aires de services, de stationnement).


Nous avons aussi la chance de pouvoir être un interlocuteur auprès des constructeurs européens.


Nous voulons continuer à défendre notre mode de loisir, et pour cela nous avons besoin d’être
représentatifs et de nous regrouper, la fédéralisation Internationale augmente notre représentativité auprès de toutes les instances pour le respect de nos libertés de stationnement et de nos droits de consommateurs.


La liberté de voyager selon nos envies, mais la force d’être regroupés pour défendre nos droits. Plus nombreux pour être plus forts.


Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation et de l’évolution des dossiers.


Amicalement


Claude Guet


PrésidentBeste vrienden, leden van de FICM

 

Het is een zeer speciale periode die we hebben beleefd, elk in zijn eigen land en onderhevig aan de verlengde lock down, het jaar 2020 is dan duidelijk ook niet zoals de andere.

 

Onze clubs worden, ter herinnering, geleid door een ploeg van vrijwilligers en door de beperkte niet-commerciële middelen en hebben velen het moeilijk om financiële verbintenissen aan te gaan zonder de evolutie van deze situatie te kennen.


Dit is de reden waarom er vandaag nog geen bevestiging is over een organisatie van een Euro CC in 2021.

Inderdaad, jammer genoeg hebben de Spanjaarden besloten om de organisatie van 2020 niet te verplaatsen, door de vele onbekenden in de situatie en kunnen de Duitsers hun initieel project eveneens niet realiseren.


Wees er echter van overtuigd dat jullie bestuurders van deze federatie zich maximaal inzetten om in de toekomst opnieuw internationale bijeenkomsten te organiseren en dit van zodra dit weer mogelijk wordt

Ik wens jullie er aan te herinneren dat de FICM zich niet enkel beperkt tot het coördineren van EuroCC’s georganiseerd door de aangesloten clubs.


Het ganse jaar door, en dit sinds de oprichting meer dan 40 jaar geleden, werken zij samen met de verschillende overheden om de rechten van de internationale motorhomegebruiker te verdedigen.  Zij werken eveneens aan de opening van andere landen en andere clubs.


Het gebiedt mij jullie te verduidelijken dat onze wijze van ontspanning vandaag meer dan 2 miljoen adepten kent over gans Europa.


De FICM is de enige federatie in Europa die enkel 100 % motorhomegebruikers verenigt en hun belangen verdedigd.


Sinds juli 2019 heeft de FICM een partnerschap aangegaan met ADAC (Allgemeiner Deutscher AutomobilClub e.V.) de ÖAMTC (Österreicher Automobil-, motorrad- und Touring Club) en de ECF ( European Caravan Federation).


De werkgroepen dienen momenteel projecten in en werken met name op het niveau van de Europese Gemeenschap aan de aanpassing van de rijbewijzen B tot 4,5 ton, aan  een echte harmonisatie van de wetgeving, aan een minimum laadvermogen van 500 kg, aan de milieunormen … enz….


Op het niveau van de Liga’s, de Federaties en de Clubs, zien concrete resultaten het daglicht dank zij de gestage inzet van de vrijwilligers (serviceplaatsen, overnachtingsplaatsen).


En we hebben eveneens het geluk om een gesprekspartner te zijn van de Europese constructeurs.

Wij willen onze vrijetijdsbesteding blijven verdedigen en daarvoor moeten we representatief zijn en ons groeperen.  De internationale samenwerkingen verhogen onze representativiteit bij alle overheden en zorgen ervoor dat onze vrijheid van parkeren en onze consumentenrechten worden gerespecteerd.


De vrijheid om te reizen zoals wij willen, maar ook de kracht om als groep onze rechten te verdedigen.  Hoe talrijker, hoe sterker.


Wij houden jullie op de hoogte van de evolutie van de situatie en de lopende dossiers.


Met vriendelijke groeten


Claude Guet


Voorzitter

 

 

 

De Zwervers, een afdeling van de Unie van Motorhome Liefhebbers vzw.

Zetel te 9400 NINOVE, Ed. De Deynstraat 36.

www.unie-motorhome-liefhebbers.be secretariaat: secretariaat.UML@gmail.com

Ondernemingsnummer: BE 665.810.176